ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

מסכת בבא בתרא

הרב שמידט ובנו

א,א  השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר, בונין את הכותל באמצע.  מקום שנהגו לבנות גביל, גזית, כפסין, לבינים–בונים:  הכול כמנהג המדינה.  בגביל–זה נותן שלושה טפחים, וזה נותן שלושה טפחים; בגזית–זה נותן טפחיים ומחצה, וזה נותן טפחיים ומחצה.  בכפסין–זה נותן טפחיים, וזה נותן טפחיים; בלבינים–זה נותן טפח ומחצה, וזה נותן טפח ומחצה.  לפיכך אם נפל הכותל, המקום והאבנים של שניהן.

א,ב  וכן בגינה, מקום שנהגו לגדור.  אבל בבקעה–מקום שנהגו שלא לגדור, אין מחייבין אותו.  אלא אם רצה–כונס בתוך שלו, ועושה חזית מבחוץ; לפיכך אם נפל הכותל, המקום והאבנים שלו.  ואם עשו מדעת שניהם–בונים את הכותל באמצע, ועושין חזית מכאן ומכאן; לפיכך אם נפל הכותל, המקום והאבנים של שניהם.

א,ג  המקיף את חברו משלוש רוחותיו, וגדר את הראשונה ואת השנייה ואת השלישית–אין מחייבין אותו; רבי יוסי אומר, אם עמד וגדר את הרביעית, מגלגלין עליו את הכול.

א,ד  כותל חצר שנפל–מחייבין אותו לבנותו, עד ארבע אמות; בחזקת שנתן, עד שיביא ראיה שלא נתן.  מארבע אמות ולמעלן, אין מחייבין אותו; סמך לו כותל אחר–אף על פי שלא נתן עליו את התקרה, מגלגלין עליו את הכול.  בחזקת שלא נתן, עד שיביא ראיה שנתן.

א,ה  כופין אותו לבנות בית שער, ודלת לחצר; רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא כל החצרות ראויות לבית שער.  כופין אותו לבנות לעיר חומה, ודלתיים, ובריח; רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא כל העיירות ראויות לחומה.  וכמה יהא בעיר, ויהא כאנשי העיר–שנים עשר חודש; ואם קנה בה בית דירה, הרי הוא כאנשי העיר מיד.

א,ו  אין חולקין את החצר–עד שיהא בה ארבע אמות לזה, וארבע אמות לזה.  ולא את השדה–עד שיהא בה תשעת קבין לזה, ותשעת קבין לזה; רבי יהודה אומר, תשעת חציי קבין לזה, ותשעת חציי קבין לזה.  ולא את הגינה–עד שיהא בה חצי קב לזה, וחצי קב לזה; רבי עקיבה אומר, בית רובע.  ולא את הטרקלין, ולא את המורן, ולא את השובך, ולא את הטלית, ולא את המרחץ, ולא את בית הבד–עד שיהא בהן כדי לזה, וכדי לזה.  אימתיי, בזמן שאין שניהם רוצים; אבל בזמן ששניהם רוצים–אפילו בפחות מכן, יחלוקו.  ובכתבי הקודש–אף על פי ששניהם רוצים, לא יחלוקו