ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשת כי תבוא

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"את ה' האמרת היום להיות לך לאלוקים וללכת בדרכיו ולשמור חקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו: וה' האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דבר לך ולשמר על מצותיו"

***
שואלים המפרשים למה שוב פעם אנו מצווים לשמור את מצוות ה' והרי זה הופיע לנו לפני כן?
אומר החת"ם סופר שהציווי השני ללכת בדרכי ה' מיוחס למילים להיות עם סגולה. עם ישראל הוא עם סגולה. החת"ם סופר רוצה להגיד לנו כאן שמי שמקיים תרי"ג מצוות, מי שמחובר למצוות ומי שמחובר לקדושה, הוא מגיע לרמה שהקב"ה מקיים את רצונו. 

***
מסופר על ר' חיים מוולז'ין שרצה להשתדך עם משפחה מסוימת שלא כ"כ רצתה להשתדך. שאל להם ר' חיים שאלה האם הם מוכנים להשתדך עם אותו הילד והוא עוד לא חיכה לתשובה והוא כבר הוציא יין טוב, מזונות והרים "לחיים". שאלו הסובבים את הרב על מה לחיים? הם עוד לא החזירו תשובה. ענה להם הרב שכתוב "בטל רצונו מפני רצונך כדי שאעשה רצנו כרצונך" ז"א שברגע שאדם מבטל את רצונו כלפי הקב"ה אז ה' עושה את רצונו. אמר להם ר' חיים מוולז'ין אני ביטלתי את רצוני בפני רצון ה', ולכן אני יודע שהקב"ה ימלא את רצוני. 

***
והאמת היא שר' חיים מוולז'ין חי את הנקודה הזאת
בספרו 'נפש החיים' בשער ג' בפרק י"ב שישנה סגולה נפלאה, מי שאומר "ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו" וחי את זה ומאמין בזה אז גם הוא לא כועס, כי הוא מאמין שהכל קורה מאת הקב"ה ודבר שני הוא יכול לכוף את הטבע למענו. אדם שחי ברמה רוחנית ומאמין בכך שה' הוא האלוקים ואין עוד מלבדו, אין עוד מציאות אחרת בעולם חוץ ממציאות ה', אז ה' עושה את רצונו. 

לכן החת"ם בסופר מביא את הגמרא במסכת תענית (כ"ג ע"א) ששם מסופר על חוני המעגל ועל העיגול שהוא עשה עד שירדו גשמים. ומביאה הגמרא שאמר לו רבי שמעון בן בטח, שידוע בתקיפותו, "אילולא חוני אתה שאתה כבן המתחטא אצל אביך והוא עושה לך רצונו, הייתי גוזר עליך נידוי". למה? כי חוני מטריח את הקב"ה, אבל אומר לו שמעון בן שטח שהוא כמו בן אצל הקב"ה שהקב"ה עושה את רצונו. וזאת הסגולה שהקב"ה רוצה שעם ישראל יהיה, הסגולה שמוסבת על האדם ששומר מצוות ה'.

***
שנזכה לחיות ברמה רוחנית ולהגיע להיות עם קדוש, עם סגולה.
שבת שלום מישיבת שבי-שומרון